Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO 

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

W związku z tym spoczywa na nas obowiązek informacyjny o sposobie postępowania przez naszą firmę z danymi osobowymi. Poniżej znajdziecie Państwo pełną informację. 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) , czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w systemie jest Sklep Jeździecki Hawana, 57-300 Kłodzko, ul. Słowiańska 2 (dalej również jako ,,ADO”). 

Jak możesz się z nami skontaktować? 

Można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@stajniahawana.pl lub na adres pocztowy: Sklep Jeździecki Hawana, 57-300 Kłodzko, ul. Słowiańska 2. 

 
Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy? 

ADO przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu zakupów w sklepie internetowym www.stajniahawana.pl w celu realizacji zamówieniaoraz edycji profilu tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres dostawy. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? 

ADO przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, której celem jest umożliwienie Ci korzystania z systemu zamówień w naszym sklepie internetowym www.stajniahawana.pl. Sporadycznie będziemy się z Tobą kontaktowali, w celu realizacji wsparcia technicznego w zakresie korzystania z systemu sklepowego 

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi? 

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO: Sklep Jeździecki Hawana, 57-300 Kłodzko, ul. Słowiańska 2. Nadto na podstawie odpowiednich umów o przetwarzanie danych osobowych dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umów np. drukarnią, firmą informatyczną, firmą kurierską. 
Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi. 

 
Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Okres przechowywania danych jest zależny od Ciebie. Możesz korzystać z naszej aplikacji na wielu wydarzeniach, dlatego my Twoich danych nie usuniemy, jeżeli nas o to nie poprosisz. 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe? 

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. 

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Czy musisz podać swoje dane osobowe? 

W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym konieczne jest podanie wymaganych danych kontaktowych oraz adresu dostawy. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością świadczenia na Twoją rzecz usług. 

Informacje dodatkowe 

- ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa. 
- ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Z poważaniem 
 
Administrator Danych Osobowych: Sklep Jeździecki Hawana